Wie: Toch weer ons Nalleke Waarom: ‘T lekt wel of dattie ‘t erom doe, Witte nog dattie mee 11-11 zijn knuppel was verlore. Nou blek dus da die knuppel gewoon in z’n nachtkastje lag. Ei zee “normaal zit ie in ‘t tweede laaike, mar nou lag t’ie in ‘t derde laaike. ik docht da ‘t wa anders was”. Oelewapper!!
Zeikzak van deze week
`T Laffeseeke 2018